Special OffersListed items only

Oct. Sale 20% OFF. Deal ends on Oct.  31,  2022
Code Product Name English Name Chinese Name  
AH147P s
Chu Kou Wei Pian (BreathNew™) 200 mg 200 Tablets
BreathNew™ 除口味片 Login to see price
AH036D s p
Huo Xue Tong Mai Pian (CircuFine™) 200 mg 200 Tablets
CircuFine™ 活血通脈片 Login to see price
AH041D s
Li Shui Pai Shi Pian (Stonepass™) 200 mg 200 Tablets
Stonepass™ 利水排石片 Login to see price
AH006P
Yin Qiao Jie Du Pian (CF Signoff™) 200 mg 200 Tablets
CF Signoff™ 銀翹解毒片 Login to see price
Oct. Sale 10%  OFF . Deal ends on Oct.  31,  2022
Code Product Name English Name Chinese Name  
AH696E
ActiveHerb™ Bai Bian Dou (Hyacinth Bean) 10x Extract granules 100 g
Hyacinth Bean 白扁豆 Login to see price
AH813E
ActiveHerb™ Bai Qian (Cynanchum Root & Rhizome) 6.7x Extract granules 100 g
Cynanchum Root & Rhizome 白前 Login to see price
AH817E
ActiveHerb™ Bian Xu (Knotweed Aboveground Parts) 15x Extract granules 100 g
Knotweed Aboveground Parts 萹蓄 Login to see price
AH704E
ActiveHerb™ Cang Er Zi (Chao) (Xanthium Fruit (Roasted)) 18x Extract granules 100 g
Xanthium Fruit (Roasted) 蒼耳子 Login to see price
AH711E
ActiveHerb™ Chuan Wu (Zhi) (Sichuan Aconite Cured Main Root) 3x Extract granules 100 g
Sichuan Aconite Cured Main Root 制川烏 Login to see price
AH713E
ActiveHerb™ Dan Dou Chi (Soy Bean Fermented ) 10x Extract granules 100 g
Soy Bean Fermented 淡豆豉 Login to see price
AH639E
ActiveHerb™ Du Huo (Pubescent Angelica Root) 6.7x Extract granules 100 g
Pubescent Angelica Root 獨活 Login to see price
AH822E
ActiveHerb™ E Bu Shi Cao (Centipeda minima Whole Plant) 10x Extract granules 100 g
Centipeda minima Whole Plant 鹅不食草 Login to see price
AH734E
ActiveHerb™ Hong Hua (Safflower Flower) 6x Extract granules 100 g
Safflower Flower 紅花 Login to see price
AH828E s p
ActiveHerb™ Kuan Dong Hua (Coltsfoot Flower Bud) 5x Extract granules 100 g
Coltsfoot Flower Bud 款冬花 Login to see price
AH646E
ActiveHerb™ Lian Qiao (Forsythia Fruit) 10x Extract granules 100 g
Forsythia Fruit 連翹 Login to see price
AH830E
ActiveHerb™ Lian Zi Xin (Sacred Lotus Plumule) 3x Extract granules 100 g
Sacred Lotus Plumule 莲子心 Login to see price
AH756E
ActiveHerb™ Lu Lu Tong (Formosan Sweet Gum Fruit) 10x Extract granules 100 g
Formosan Sweet Gum Fruit 路路通 Login to see price
AH762E
ActiveHerb™ Pao Jiang (Ginger Prepared Rhizome) 3x Extract granules 100 g
Ginger Prepared Rhizome 炮姜 Login to see price
AH836E
ActiveHerb™ Pi Pa Ye (Loquat Leaf) 12x Extract granules 100 g
Loquat Leaf 枇杷叶 Login to see price
AH310E
ActiveHerb™ Qi Ju Di Huang Tang 5:1 Extract Granules 100 g
Qi Ju Di Huang Tang 杞菊地黄汤 Login to see price
AH838E
ActiveHerb™ Qu Mai (Fringed pink Aboveground Parts) 10x Extract granules 100 g
Fringed pink Aboveground Parts 瞿麦 Login to see price
AH839E
ActiveHerb™ Rou Dou Kou (Nutmeg Seed) 6x Extract granules 100 g
Nutmeg Seed 肉豆蔻 Login to see price
AH308E
ActiveHerb™ Zhi Gan Cao Tang 5:1 Extract Granules 100 g
Zhi Gan Cao Tang 炙甘草汤 Login to see price
AH662E
ActiveHerb™ Zhi Shi (Bitter Orange Young Fruit) 6x Extract granules 100 g
Bitter Orange Young Fruit 枳實 Login to see price

MY CART